Informacja Zarządu Głównego na temat zapisów „Tarczy III”

W związku z krążącą się w sieci dezinformacją na temat poprawek w ustawie Prawo łowieckie, jakie miałyby
być zawarte w „Tarczy III” (druk senacki nr 106), Zarząd Główny informuje, że aktualna treść poprawki w
ramach procedowanej ustawy brzmi następująco:
POPRAWKA
do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki nr 106)
W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki nr 106) proponuje się:
w Art. 5 nadać brzmienie:
Art. 5.W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148 i 695) w art. 35
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dochód z działalności
gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich może zostać przeznaczony na cele związane ze
zwalczaniem epidemii.
2b. O przeznaczeniu środków z dochodu z działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 2 i 2a, decyduje
Zarząd Główny – w odniesieniu do dochodu z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz
Zarząd Główny za zgodą zarządu danego koła łowieckiego – w odniesieniu do dochodu z działalności
gospodarczej koła łowieckiego.”.
Tym samym dementujemy fałszywe treści dotyczące zamiaru zabierania kołom łowieckim środków
finansowych.
Prosimy o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacj

Oryginał dokumentu można do zobaczenia na stronie: https://www.pzlow.pl/informacja-zarzadu-glownego-natemat-zapisow-tarczy-iii/

Plan sanitarny dzików na ob. 157 i 174 został wykonany

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z marca 2020 r. o odstrzale sanitarnym na dziki ob. 157 i 174 informuję kol. myśliwych że plan w całości został wykonany. W związku z tym, z dniem 09-05-2020 r. upoważnienia do wykonywania polowania sanitarnego na ob. 157 i 174 tracą ważność. Nowe upoważnienia na odstrzał planowy dzików będą wydawane w dniu 09-05-2020 r. o godz. 16:00 w siedzibie Koła. Następny termin to 11-05-2020 r. godz. 16:00 w siedzibie Koła, lub kontakt telefoniczny z Łowczym. Upoważnienia do odstrzału sanitarnego dzików należy zdać Łowczemu.

Łowczy

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020r. przedłuża kadencyjność organów PZŁ

Szanowni Koleżanki i Koledzy!

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze informuję, że wczoraj późnym popołudniem została podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  Artykuł 22 tejże ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ:

TREŚĆ ART.22.:

 W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu:

„Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

               2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.

Ustawa do pobrania TUTAJ… Logo PDF

MOŻNA POLOWAĆ

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze w załączeniu przesyła Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia dzisiejszego tj. 15 kwietnia gdzie w paragrafie 5 powraca zapis o możliwości zapobiegania szkodom łowieckim, zabezpieczania upraw (szacowania szkód jak i wykonywania polowania) lub przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt (a takim jest realizacja odstrzałów sanitarnych zleconych przez Pana Wojewodę Lubuskiego).

Nowe rządowe rozporządzenie

Nowe rządowe rozporządzenie zatrzymuje myśliwych w domach

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zakaz przemieszczania się dotyczy także osób wykonujących zadania określone w ustawie prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt: Rozdz. 2. § 5. pkt. 1 . oraz §20.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, szacowania szkód również nie można wykonywać.  

Zakaz obowiązuje do dnia 19 kwietnia 2020 r.

http://www.zielonagora.pzlow.pl/images/stories/Pliki/2020/Biezace/Aktualnosci/ASF/DzURP_poz_658_z_10-04-2020.pdf (KLIKNIJ)

Zestaw bioasekuracyjny dla myśliwych

Zarząd Koła zaprasza myśliwych naszego Koła do odbioru zestawów bioasekuracyjnych ASF. Są one obowiązkowe i niezbędne w czasie wykonywania odstrzałów sanitarnych na dziki. Zarząd Koła przypomina kol. myśliwym o bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny w czasie epidemii koronawirusa i zachowaniu odległości w czasie spotkania z drugim myśliwym czy innymi osobami. Po odbiór zestawów prosimy kontaktować się z łowczym naszego Koła.

Zestaw bioasekuracyjny przeciw ASF / PTASIA GRYPA

Zestaw poglądowy.

Zestaw bioasekuracyjny przeciw ASF / PTASIA GRYPA  mobilny dla kół łowieckich i nadleśnictw, rolników XL

Opis Produktu:

Zestaw do dezynfekcji dedykowany dla nadleśnictw oraz kół łowieckich. Zawarte w nim komponenty niezbędne są do przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji powierzchnirąk oraz obuwia, która zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.

Myśliwi zobowiązani są do przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowań oraz podczas pobierania próbek zwierząt w związku z występującym wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń. Po każdej z przeprowadzonych czynności należy obficie zdezynfekować powierzchnię, która miała kontakt ze zwierzęciem oraz jego krwią, dłonieobuwie oraz koła środka transportu.

W zestawie do dezynfekcji dla kół łowieckich zawarty jest:

  • środek do dezynfekcji Virkon S w saszetce 200g, który posiada szerokie spectrum bakterio- oraz wirusobójcze. Preparat jest łatwy w przygotowaniu roztworu, a także bardzo wydajny. Do skutecznej dezynfekcji należy przygotować roztwór o stężeniu 1- 2%
  • opryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 1,5 l, który pozwala na sprawne i dokładne odkażenie powierzchni dzięki wydobywającej się mgiełce. Zraszacz jest poręczny i wygodny w użytkowaniu,
  • rękawiczki jednorazowe 20 szt
  • zestaw odzieży ochronnej w który powinna być ubrana osoba przeprowadzająca dezynfekcję, a także mająca kontakt z krwią dzika. W zestawie zawarty jest kombinezon oraz ochraniacze na buty i dłonie,
  • maseczka z filtrem który chroni drogi oddechowe osoby przeprowadzającej dezynfekcję,
  • łyżeczka pomiarowa o pojemności 10 g, która ułatwia przygotowanie roztworu. W celu przygotowania cieczy o stężeniu 1% należy odmierzyć 1 miarkę i rozpuścić w 1l wody.

Zarząd koła Ryś we Wschowie

Zakaz wstępu do lasu dotyczy również myśliwych

Zakaz wstępu do lasu dotyczy również myśliwych. Tak informuje Ministerstwo Środowiska

– Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające powszechny zakaz poruszania się, przewidziało możliwość przemieszczania się myśliwych realizujących obowiązki wynikające z prawa łowieckiego, jak np. ważne dla rolników szacowanie szkód łowieckich. Tym samym rozporządzeniem wprowadzono zakaz korzystania z terenów zielonych, czyli także lasów. Od tego zakazu nie przewidziano jednak wyjątku dla myśliwych – zastrzega ministerstwo.

Ministerstwo Środowiska: zostańmy w domach, las poczeka

Drodzy Myśliwi,

Ministerstwo Środowiska wydało dziś (4 kwietnia) komunikat, w którym informuje, że również nasza grupa społeczna nie może korzystać z zamkniętych przez państwo terenów. Uszanujmy to i do lasów nie wchodźmy.

Wciąż możemy przemieszczać się poza zamkniętym obszarem realizując zadania wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej. Śmiało możemy, a nawet powinniśmy szacować szkody łowieckie, zabezpieczać pola rolników przed zwierzyną – zwłaszcza teraz w czasie zasiewów, dokonywać niezbędnych napraw lub wykonywać polecenia odpowiednich władz związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ASF. Róbmy to wszystko, ale poza zamkniętymi terenami zielonymi.

Ograniczenia tymczasowe obowiązują do soboty 11 kwietnia.

Darz bór