Parafiada

Urządzenia łowieckie

Łowczy przypomina kol. myśliwym o obowiązku naprawy i utrzymania porządku w okół urządzeń łowieckich (wykoszeniu trawy ). Przy wydawaniu nowych upoważnień do wykonywania polowania będzie brany pod uwagę stan urządzeń łowieckich przynależnych myśliwemu.

 

Zebranie 02-08-2019

W dniu 02-08-2019r. (piątek) godz. 17:00 odbędzie się zebranie członków naszego Koła. Będą wydawane nowe upoważnienia do wykonywania polowania.

Zarząd

Komunikat dot. przystrzeliwania broni

Komunikat_dot_przystrzeliwania_broni       

Obwody łowieckie

POWIATOWE NARADY Z PRZEDSTAWICIELAMI KÓŁ ŁOWIECKICH
W dniach 13,14 i 17 czerwca 2019 r. na terenie okręgu zielonogórskiego PZŁ odbyły się narady
z przedstawicielami zarządów kół łowieckich. Tematem przewodnim spotkań było omówienie wstępnego
projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa na obwody
łowieckie, którego autorem jest zespół opiniodawczo-doradczy powołany przez Sejmik.
W naradach udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w osobach Pana Jarosława
Jaszczuka oraz Pana Pawła Bronowskiego. Narady prowadził i reprezentował Polski Związek Łowiecki
kol. Jacek Banaszek – Łowczy Okręgowy.
Kolejność omawianych zagadnień była ściśle sprecyzowana i dotyczyła:
1. Przebiegu granic obwodów łowieckich w stosunku do granic administracyjnych województwa;
2. Granic obwodów łowieckich względem dróg ekspresowych, autostrad trwale ogrodzonych tj. S3,
A2 oraz DK 18;
3. Możliwości połączenia sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich dzierżawionych przez to samo
koło łowieckie;
4. Uwag i wniosków zgłaszanych przez przedstawicieli KŁ.
Na naradach omówiono także: aktualną sytuację epizootyczną w naszym kraju w kontekście ASF, zmiany
w Statucie PZŁ dotyczące funkcjonowania kół łowieckich, przesłane protokoły walnych zgromadzeń kół
łowieckich i najczęściej występujące w nich błędy oraz sprawy bieżące.
Narady odbyły się dzięki uprzejmości Panów Nadleśniczych: Artura Tararuj z Nadleśnictwa Nowa Sól,
Waldemara Babiarz z Nadleśnictwa Żagań, Jana Lesser z Nadleśnictwa Lipinki, Ryszarda Jasińskiego
z Nadleśnictwa Krosno oraz Starosty Powiatu Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego, którzy to
użyczyli sale na potrzeby ww. narad, za co serdecznie dziękujemy!
Darz Bór!
Jacek Banaszek

Projekt ustawy.

Projekt ustawy o zmianie zakazu polowania przy udziale dzieci. Lista z poparciem tej ustawy znajduje się w skrzynce (tam gdzie są rejestry wyjazdu w teren). Osoby które chcą poprzeć ten projekt obywatelski powinny wpisać się na listę (można wpisać rodzinę i przyjaciół Koła). Potrzebny jest nr. pesel.

Zebranie Koła 02-08-2019.

W dniu 02-08-2019r. (piątek) odbędzie się zebranie członków naszego Koła. Będą wydawane nowe upoważnienia do wykonywania polowania.

Zarząd

Informacja

Zarząd Koła informuje kolegów myśliwych że w każdy poniedziałek będzie obecny w świetlicy Koła o godz. 17:00 wszystkie bieżące sprawy będzie można załatwić.

Zarząd

Składka Koła 2019.

Składka Koła na rok 2019 wynosi 300 zł. Termin płatności upływa z dniem 30-06-2019.

Zarząd

Informacja

W dniu 03-06-2019 (poniedziałek) o godz 17:00 w  świetlicy naszego Koła będzie obecny Zarząd  kto ma cokolwiek do załatwienia zapraszamy.

Zarząd Koła