Elektroniczne książki pobytu w łowisku

Rekomendujemy wprowadzenie elektronicznych książek pobytu w łowisku

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

przyszło nam wykonywać nasze ustawowe obowiązki w czasach trudnych i niebezpiecznych. Stan pandemii, w jakim aktualnie się znajdujemy stawia przed nami nowe wyzwania, także łowieckie. Jest to czas, w którym musimy maksymalnie zadbać o nasze bezpieczeństwo podczas codziennej pracy w łowisku. Dlatego rekomendujemy by zrezygnować z tradycyjnych narzędzi i metod na rzecz tych nowoczesnych. Polecamy wprowadzanie elektronicznych książek pobytu w łowisku. Takie posunięcie pozwoli na zminimalizowanie kontaktu osobistego myśliwych i zapobiegnie roznoszeniu wirusa SARS – CoV-2.

Zachowanie zdrowia to teraz nasz priorytet. Racjonalne i rozsądne kroki w różnych dziedzinach życia pomogą nam to zdrowie utrzymać. Poniżej przypominamy najnowsze zalecenia rządu RP dotyczące bezpieczeństwa.

ZG PZŁ Warszawa

UWAGA PILNE

W związku z brakiem wytycznych ministra w sytuacji epidemiologicznej Kraju wyjazdy w teren są nie uzasadnione. Prawnicy PZŁ potwierdzają, że wyjazdy w teren są nieuzasadnione i będą karane. Odstrzały na nowy sezon będą wydawane dopiero jak wejdą nowe przepisy prawne dotyczące polowań .  Po ukazaniu się wytycznych będziemy informować na naszej stronie.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

Wiesław Skuposki

Nowe upoważnienia

W dniu 31-03-2020 wtorek od godz. 15:00 do godz. 18:00 w siedzibie naszego Koła we Wschowie, Łowczy będzie wydawał upoważnienia  do wykonywania polowań na dziki (tylko sanitarne).Godziny odbiór upoważnień prosimy uzgadniać telefonicznie, ze względu na stan epidemiologiczny panujący w naszym Kraju. Polowanie wykonujemy tylko tam gdzie występują szkody w uprawach rolnych (pola i łąki).  

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

Wiesław Skupski

INFORMACJA – zwroty upoważnień

Łowczy Koła Ryś we Wschowie prosi kol. myśliwych o zwrot upoważnień do polowań (sanitarne i zwykłe). Są to druki ścisłego zarachowania i muszą być zwrócone Łowczemu.  Stare upoważnienia wkładamy do skrzynki na listy na świetlicy co usprawni wydawanie nowych. Brak zwrotu upoważnień skutkuje nie wydaniem nowych.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

Wiesław Skupski 

INFORMACJA

Zarząd Koła przypomina kol.myśliwym o obowiązku rozliczenia przepracowanych godzin na rzecz Koła  do dnia 29-03-2020. Godziny przepracowane ustalamy z gospodarzami obwodów, za brak przepracowanych godzin na rzecz Koła myśliwy będzie obciążony finansowo.

Zarząd Koła Ryś we Wschowie 

Liczba dzików do odstrzału sanitarnego

Liczba dzików do odstrzału sanitarnego w powiecie wschowskim Koło Łowieckie Ryś we Wschowie.

Obwód nr 174, 16 szt. termin odstrzału do 30-06-2020 r.

Obwód nr 157, 36 szt.  termin odstrzału do 30-06-2020 r.

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 10-03-2020 r.

Czerwona strefa powiat Wschowski

Uwaga. Powiat Wschowski został w całości objęty czerwoną strefą ASF w tym nasze obwody łowieckie nr 157 i 174. Prosimy o zachowanie bioasekuracji dotyczącej strefy czerwonej.

Łowczy Koła Ryś we Wschowie

          Wiesław Skupski

Obowiązek Lustracji

Obowiązek lustracji przed wyborami w
kołach łowieckich
Drodzy Myśliwi,
w związku z faktem, iż zbliża się czas, w którym przeprowadzane będą wybory w kołach
łowieckich, przypominamy, iż:
1. obowiązek lustracyjny dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,
2. obowiązku składania oświadczenia lustracyjnego należy bezwzględnie przestrzegać,
3. uchybienie temu obowiązkowi skutkować będzie nieważnością dokonanego wyboru,
4. brak złożenia oświadczenia lustracyjnego nie podlega uzupełnieniu,
5. oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone do przewodniczącego lub sekretarza
walnego zgromadzenia najpóźniej w dniu głosowania nad danym kandydatem, lecz przed
przystąpieniem do samego głosowania.
Art. 33d ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 67) nakłada na osoby kandydujące
na członków organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła
łowieckiego lub komisji rewizyjnej obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych.
Oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone najpóźniej w dniu głosowania nad danym
kandydatem, lecz przed przystąpieniem do samego głosowania.
Z przywołanej powyżej podstawy prawnej (art. 33d ustawy Prawo łowieckie) wynika
wprost, iż w skład wskazanych (w przypadku koła łowieckiego enumeratywnie) organów
nie mogą wchodzić osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, które były
pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub
współpracowały z tymi organami.
Jednolity tekst ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990.
PS. Należy wypełnić Załącznik nr 4 do ww. ustawy, część A i część B.

ZO ZIELONA GÓRA

Szanowni Koledzy,
w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z wystąpieniem na terenie naszego
kraju choroby COVID-19, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej
Górze przechodzi na system pracy w sytuacji zarządzania kryzysowego.
Siedziba biura ZO PZŁ przy ul. Poznańskiej 13 w Zielonej Górze będzie zamknięta dla
interesantów od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania.
Prosimy Kolegów o kierowanie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Informujemy także, że wszelkie umówione spotkania zostają odwołane.
Pracownicy biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze przechodzą na zdalny
tryb pracy.
W związku z powyższym prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
Przejście na system pracy w sytuacji zarządzania kryzysowego zostało wykonane na
podstawie rekomendacji Łowczego Krajowego.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Zielonej Górze będzie prowadził bieżącą analizę sytuacji
epidemiologicznej w okręgu i podejmował stosowne decyzje.
Na posiedzeniu Zarządu Okręgowego PZŁ w dniu 12 marca 2020 r. podjęto następujące
decyzje:
Uruchomiono Planu działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze w sytuacji
zagrożenia epidemicznego (zagrożenie koronawirusem):
1. Zakupiono środki dezynfekcyjne do bieżącego użytku.
2. Powiadomiono ZG PZŁ o uruchomieniu Planu działania Zarządu Okręgowego
PZŁ w Zielonej Górze w sytuacji zagrożenia epidemicznego (zagrożenie
koronawirusem).
3. Zawieszono do odwołania Szkolenie kandydatów do uzyskania uprawnień
podstawowych do wykonywania polowania w Polskim Związku Łowieckim.
4. Odwołano naradę prezesów i łowczych kół łowieckich okręgu zielonogórskiego
Polskiego Związku Łowieckiego w dniu 30 marca 2020 r.
5. Odwołano wszelkie imprezy o charakterze łowieckim organizowane przez ZO PZŁ
w Zielonej Górze.
6. Odwołano wszelkie spotkania z jednostkami organizacyjnymi współpracującymi
z ZO PZŁ w Zielonej Górze.
7. Odwołano udział w imprezach i spotkaniach organizowanych przez jednostki
organizacyjne współpracujące z ZO PZŁ w Zielonej Górze.
8. Zawieszono przyjmowanie interesantów i zamknięto siedzibę ZO PZŁ (za
wyjątkiem pracowników).
9. Podjęto decyzję o pracy w zamkniętej siedzibie ZO PZŁ w Zielonej Górze przy
wykorzystaniu środków teleinformatycznych.
O wszelkich zmianach będziemy informować Kolegów na bieżąco, w zależności od
zmian w sytuacji epidemicznej.
W razie konieczności, prosimy o kontakt telefoniczny na nr 68 327 2370.
Darz Bór!
Łowczy Okręgowy
Jacek Banaszek

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków i danieli

 OCEN PRAWIDŁOWOŚĆI ODSTRZAŁU JELENI BYKÓW, DANIELI BYKÓW POZYSKANYCH W SEZONIE 2019/20 odbędzie się w siedzibie Koła Ryś we Wschowie w dniu 13-03-2020(piątek) godz. 15:00.