Obwody łowieckie

przez | 24 czerwca, 2019

POWIATOWE NARADY Z PRZEDSTAWICIELAMI KÓŁ ŁOWIECKICH
W dniach 13,14 i 17 czerwca 2019 r. na terenie okręgu zielonogórskiego PZŁ odbyły się narady
z przedstawicielami zarządów kół łowieckich. Tematem przewodnim spotkań było omówienie wstępnego
projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa na obwody
łowieckie, którego autorem jest zespół opiniodawczo-doradczy powołany przez Sejmik.
W naradach udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w osobach Pana Jarosława
Jaszczuka oraz Pana Pawła Bronowskiego. Narady prowadził i reprezentował Polski Związek Łowiecki
kol. Jacek Banaszek – Łowczy Okręgowy.
Kolejność omawianych zagadnień była ściśle sprecyzowana i dotyczyła:
1. Przebiegu granic obwodów łowieckich w stosunku do granic administracyjnych województwa;
2. Granic obwodów łowieckich względem dróg ekspresowych, autostrad trwale ogrodzonych tj. S3,
A2 oraz DK 18;
3. Możliwości połączenia sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich dzierżawionych przez to samo
koło łowieckie;
4. Uwag i wniosków zgłaszanych przez przedstawicieli KŁ.
Na naradach omówiono także: aktualną sytuację epizootyczną w naszym kraju w kontekście ASF, zmiany
w Statucie PZŁ dotyczące funkcjonowania kół łowieckich, przesłane protokoły walnych zgromadzeń kół
łowieckich i najczęściej występujące w nich błędy oraz sprawy bieżące.
Narady odbyły się dzięki uprzejmości Panów Nadleśniczych: Artura Tararuj z Nadleśnictwa Nowa Sól,
Waldemara Babiarz z Nadleśnictwa Żagań, Jana Lesser z Nadleśnictwa Lipinki, Ryszarda Jasińskiego
z Nadleśnictwa Krosno oraz Starosty Powiatu Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego, którzy to
użyczyli sale na potrzeby ww. narad, za co serdecznie dziękujemy!
Darz Bór!
Jacek Banaszek