Obowiązek Lustracji

przez | 14 marca, 2020

Obowiązek lustracji przed wyborami w
kołach łowieckich
Drodzy Myśliwi,
w związku z faktem, iż zbliża się czas, w którym przeprowadzane będą wybory w kołach
łowieckich, przypominamy, iż:
1. obowiązek lustracyjny dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku,
2. obowiązku składania oświadczenia lustracyjnego należy bezwzględnie przestrzegać,
3. uchybienie temu obowiązkowi skutkować będzie nieważnością dokonanego wyboru,
4. brak złożenia oświadczenia lustracyjnego nie podlega uzupełnieniu,
5. oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone do przewodniczącego lub sekretarza
walnego zgromadzenia najpóźniej w dniu głosowania nad danym kandydatem, lecz przed
przystąpieniem do samego głosowania.
Art. 33d ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 67) nakłada na osoby kandydujące
na członków organów Polskiego Związku Łowieckiego, a także w skład zarządu koła
łowieckiego lub komisji rewizyjnej obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych.
Oświadczenie lustracyjne powinno zostać złożone najpóźniej w dniu głosowania nad danym
kandydatem, lecz przed przystąpieniem do samego głosowania.
Z przywołanej powyżej podstawy prawnej (art. 33d ustawy Prawo łowieckie) wynika
wprost, iż w skład wskazanych (w przypadku koła łowieckiego enumeratywnie) organów
nie mogą wchodzić osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 roku, które były
pracownikami, funkcjonariuszami lub żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub
współpracowały z tymi organami.
Jednolity tekst ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990.
PS. Należy wypełnić Załącznik nr 4 do ww. ustawy, część A i część B.