Informacja Zarządu Głównego na temat zapisów „Tarczy III”

przez | 11 maja, 2020

W związku z krążącą się w sieci dezinformacją na temat poprawek w ustawie Prawo łowieckie, jakie miałyby
być zawarte w „Tarczy III” (druk senacki nr 106), Zarząd Główny informuje, że aktualna treść poprawki w
ramach procedowanej ustawy brzmi następująco:
POPRAWKA
do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki nr 106)
W projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki nr 106) proponuje się:
w Art. 5 nadać brzmienie:
Art. 5.W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148 i 695) w art. 35
po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dochód z działalności
gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich może zostać przeznaczony na cele związane ze
zwalczaniem epidemii.
2b. O przeznaczeniu środków z dochodu z działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 2 i 2a, decyduje
Zarząd Główny – w odniesieniu do dochodu z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz
Zarząd Główny za zgodą zarządu danego koła łowieckiego – w odniesieniu do dochodu z działalności
gospodarczej koła łowieckiego.”.
Tym samym dementujemy fałszywe treści dotyczące zamiaru zabierania kołom łowieckim środków
finansowych.
Prosimy o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacj

Oryginał dokumentu można do zobaczenia na stronie: https://www.pzlow.pl/informacja-zarzadu-glownego-natemat-zapisow-tarczy-iii/