Strażnik Łowiecki

Strażnicy łowieccy naszego Koła.

Zygmunt Tymczyszyn   obw. 174

Jan Bielak                      obw. 157

Marcin Wardecki          obw. 157

 

 

Do obowiązków Strażników należy:

Ochrona zwierzyny i mienia dzierżawcy, przed zniszczeniem i dewastacją  oraz zapobieganie i zwalczanie kłusownictwa

Ujawnianie przestępstw i wykroczeń popełnionych w obwodach łowieckich

Dbanie o porządek w nadzorowanym obwodzie, ujawnianie faktów niszczenia drzewostanów, zwierzyny oraz ujawnianie faktu niszczenia lasów

Informowanie Zarządu Koła o potrzebie ustawiania nowych urządzeń łowieckich lub o ich złym stanie

Zwalczanie szkodników łowieckich, oraz sygnalizowanie Zarządowi o zjawiskach ujemnie wpływających na stan zwierzyny

Dokumentowanie prowadzonych działań w prowadzonym „Dzienniku Strażnika”

Składanie Zarządowi miesięcznych sprawozdań z wykonanych czynności

Wykonywanie innych poleceń i uchwał Zarządu

Przy wykonywaniu zadań pkt 1-5 należy współpracować z organami Policji

Strażnik łowiecki wykonując swoje zadania ma prawo do:

Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw i wykroczeń w celu ustalenia tożsamości

Ujęcia sprawcy przestępstwa lub wykroczenia na gorącym uczynku  lub w pościugu podjętym bezpośrednio po popełnienieu przestępstwa i doprowadzenie do jednostki Policji

Odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia

Noszenia ręcznego miotacza gazu

 

Strażnik łowiecki wykonując swoje zadania ma prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego w postaci: siły fizycznej, użycia ręcznego miotacza gazu

Przy wykonywaniu czynności Strażnik ma obowiązek nosić odznakę Strażnika, oraz na żądanie okazywać legitymację służbową.