Uchwały Walnego Zgromadzenia

Wykaz

 

Uchwał Walnego Zgromadzenia
Koła Łowieckiego nr 68 „Ryś” we Wschowie

aktualizacja uchwał 2016 rok

 

1. ORGANIZACYJNE

1.1. Co roku Koło organizuje piknik dla rodzin myśliwych, zabawę choinkową dla dzieci oraz zabawę karnawałową,
1.2. Wyznaczeni myśliwi – organizatorzy zabawy myśliwskiej (nie więcej jak 3 osoby) – nie ponoszą kosztów uczestnictwa w zabawie,
1.3. Każda zabawa myśliwska musi być rozliczona na posiedzeniu Zarządu z udziałem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
1.4. Ustala się stały termin Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na trzeci tydzień kwietnia danego roku,
1.5. Na Walnych Zgromadzeniach oraz innych uroczystościach Koła lub PZŁ członkowie zobowiązani są do uczestniczenia w mundurach galowych,
1.6. W świetlicy Koła zabronione jest palenie tytoniu,
1.7. W przypadku śmierci członka macierzystego, Koło pokrywa koszt zakupu trumny lub urny do kwoty 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc zł)
1.8. Oręż dzików oraz inne trofea zwierzyny (poza medalowymi) strzelonej podczas polowań zbiorowych przeznaczyć do wyeksponowania w świetlicy Koła,
1.9. Trofeum (wieniec lub parostki) strzelonych samców zwierzyny płowej przechodzi na własność myśliwego. W przypadku otrzymania na wycenie dwóch punktów karnych (2 pkt. czerwone) trofeum przechodzi na własność Koła. To samo dotyczy zwierzyny z wypadków lub odstrzału sanitarnego.
1.10. Msza św. przed Polowaniem Hubertowskim oraz innymi ważnymi uroczystościami Koła, odbywać się będzie w Klasztorze Ojców Franciszkanów we Wschowie. Ustalono opłatę w wysokości 200 zł,
1.11. Zobowiązuje się myśliwych selekcjonerów, do udostępniania trofeów Zarządowi Koła w celach wystawowych.
1.12. WZ postanawia upoważnić Zarząd Koła do podjęcia decyzji w sprawie prowadzenia strony internetowej Koła www.rys.wschowa.info. Właścicielem strony, z wszelkimi tego konsekwencjami jest Koło Łowieckie „Ryś” we Wschowie,
1.13. WZ postanawia wystąpić z wnioskiem do Kapituły Odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego o przyznanie Brązowego Medalu Zasługi Łowieckiej:
-Kol Tomasz Chałupka i Michał Milkowski.
1.14. WZ postanawia wystąpić z wnioskiem do Zarządu Okręgowego w Zielonej Górze o wyróżnienie odznaczeniem „Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego „: Kol. Walenty Śliwa, Dariusz Kajca, Paweł Jędrzejczakn, Jan Bielak, Wiesław Skupski.
1.15. Comiesięczne Zebrania koła nie mogą odbywać się w Wielki Piątek,
1.16. Z dniem 01.01.2011 r. zaprzestaje się prenumeraty „Łowca Polskiego” dla wszystkich członków koła. W to miejsce zaprenumerować po 3 egzemplarze „Łowca Polskiego” i „Braci Łowieckiej” na świetlicę koła.
1.17. WZ zobowiązuje ZK do podjęcia starań o połączenie obwodów nr 27 i 28.
1.18. WZ upoważnia ZK do zakupu w ramach posiadanych środków finansowych około 2 ha gruntu rolnego celem uprawy roślin na karmę dla zwierzyny.
1.19. WZ postanawia umieścić na pieczęci koła adres email koła,
1.20. WZ postanawia zobowiązać ZK do powołania osób odpowiedzialnych za szacowanie szkód łowieckich,
1.21. WZ postanawia wprowadzić umożliwienie zakupu amunicji myśliwskiej za pośrednictwem koła na zasadach prywatnych dla członków koła,
1.22. WZ upoważnia ZK do zakupu jednolitego umundurowania dla pocztu sztandarowego,
1.23. WZ zobowiązuje ZK do sporządzania protokółów z każdego zebrania roboczego koła podpisanego przez ZK,
1.24. WZ postanawia upoważnić ZK o ewentualne staranie się o tereny łowieckie dzierżawione na dzień dzisiejszy przez OHZ – Osowa Sień,

2. FINANSE

2.1. Znosi się rekompensaty za strzeloną zwierzynę,
2.2. Za nieprzepracowane godziny na rzecz Koła, uchwalona została stawka w wysokości 15 PLN / godzinę,
2.3. Członkowie Koła, którzy nie przepracowali w ciągu roku gospodarczego limitu 40 godzin na rzecz Koła, zobowiązani są do uiszczenia należności w kasie Koła za nieprzepracowane godziny,
2.4. Wysokość rocznej składki na Koło wynosi 300,00 PLN, płatne do 30 czerwca każdego roku,
2.5. Członkowie Koła, którzy ukończyli 70 lat korzystają z 50 % zniżki w opłatach składek na rzecz Koła i są zwolnieni z wykonywania prac fizycznych,
2.6. Zwalnia się z opłat na rzecz Koła kolegę Rynkiewicza Tadeusza,
2.7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek myśliwego może być udostępniony samochód VOLKSWAGEN za zwrotem kosztów paliwa i oleju, przyjmując zużycie 15 l paliwa i 0,5 l oleju na 100 km przejazdu; ciągnik z przyczepą – 7 l oleju napędowego na 1 mtg. Pojazd musi prowadzić osoba posiadająca ważne prawo jazdy na określony pojazd,
2.8. Odpłatność do kasy Koła za pobrane dziki na użytek własny wynosi:
a) polowania indywidualne:
– ustala się minimalną cenę za 1 kg tuszy dzika w wysokości 3,00 zł
b) polowanie zbiorowe:
– wszystkie sztuki w I klasie obowiązującej w danym dniu ceny w skupie, bez względu na jakość strzału
2.9. WZ postanawia wprowadzić odpłatność za uczestnictwo we wszystkich polowaniach zbiorowych w wysokości 30 zł, na pokrycie kosztów organizacji polowania. Koło pokrywa koszt Polowania Wigilijnego.
2.10. Uhonorować Kolegów posiadających użytkowe psy myśliwskie, biorące udział w polowaniach zbiorowych, poprzez zwolnienie z opłaty w organizacji polowania,
2.11. Upoważnia się Zarząd Koła do podjęcia decyzji i zarządzania finansami będącymi na lokatach celem zwiększenia ich dochodowości,
2.12. Zwalnia się z płacenia składek na rzecz Koła przez kolegów mających powyżej 70 lat, dotyczy to kolegów: Kaminiarz Walenty, Ilski Mieczysław (ze względu na stan zdrowia),
2.13. Uwzględnić w budżecie Koła środki na działalność kynologiczną,
2.14. WZ postanawia zwiększyć w preliminarzu finansowym kwotę na odszkodowania za szkody łowieckie w sezonie 2011/2012 do wysokości 40000 zł.
2.15. WZ postanawia zwiększyć środki na rzecz współpracy ze szkołami do kwoty 2.000 złotych (dwatysiącezłotych),
2.16. WZ postanawia przyznać dotacje raz w roku w kwocie 1.000 zł słownie: jeden tysiąc dla Towarzystwa Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej we Wschowie BIS , opiekującej się zespołem sygnalistów myśliwskich.

3. GOSPODARKA ŁOWIECKA I POLOWANIE

3.1. Na odstrzał dewizowy przeznaczyć nie więcej niż 70 % planu odstrzału sarny – rogaczy,
3.2. Uchylona
3.3. Udostępnić Kolegom w Kole dokonywanie odstrzałów samców zwierzyny płowej na zasadach dewizowych,
3.4. Wstrzymać odstrzał zajęcy na polowaniach zbiorowych,
3.5. W okresie od 1 kwietnia do 1 listopada obowiązuje zakaz polowania na dziki w zwartych kompleksach leśnych,
3.6. Każdy wyjazd na polowanie indywidualne musi być odnotowany w rejestrze wyjazdów w teren,
3.7. Na polowaniu indywidualnym, po dokonaniu odstrzału zwierzyny grubej, myśliwy ma obowiązek:
– najpóźniej w ciągu 2 dni poinformować o tym Łowczego Koła,
– przed dokonaniem transportu tuszy, dokonać wpisu gatunku, dokładnej daty i godziny odstrzału w upoważnieniu do wykonywania polowań indywidualnych,
– odnotować odstrzał w rejestrze wyjazdów w teren znajdujący się w świetlicy Koła,
3.8. Wszystka zwierzyna gruba strzelona na polowaniu zbiorowym jest własnością Koła,
3.9. Zabierana przez myśliwego zwierzyna gruba na użytek własny, podlega obowiązkowi przedstawienia – okazania Łowczemu Koła. W razie jego nieobecności jednemu z członków Zarządu, w celu stwierdzenia faktycznego stanu wielkości tuszy. W przypadku nie spełnienia tego warunku, myśliwy obciążony będzie kwotą stanowiącą równowartość tuszy o wadze 70 kg w I klasie jakości. Należność za pobraną zwierzynę należy uiścić w kasie Kola w ciągu 7 dni od chwili sporządzenia protokołu,
3.10. Członek Koła nie ponosi żadnych opłat za strzelonego lisa. Uhonorowanych zostanie trzech myśliwych strzelających najwięcej lisów. Zarząd ustali formę uhonorowania,
3.11. Gospodarze obwodów sporządzają co kwartał wykaz robót oraz godzin przepracowanych przez Kolegów przydzielonych do pracy w danym obwodzie. Wykazy prac stanowią podstawę do zaksięgowania roboczogodzin na rzecz hodowli i ochrony zwierzyny oraz wydawania zezwoleń na odstrzały indywidualne,
3.12. Przyjąć i zagospodarować nieużytkowane łąki śródleśne, poprzez wykaszanie, podsiewanie i obsadzanie roślinami zgryzanymi przez zwierzynę płową,
3.13. Zintensyfikować współpracę z młodzieżą szkolną w celu przybliżenia problematyki łowiectwa i ochrony środowiska,
3.14. Każdy członek Koła może zaprosić gościa (członka PZŁ) na polowanie zbiorowe po wcześniejszym powiadomieniu Zarządu i uzyskaniu akceptacji, gość nie może uczestniczyć w polowaniu zbiorowym, więcej niż 2 razy w sezonie łowieckim,
3.15. WZ ustala zasadę wpłacania przez członków koła opłat za uczestnictwo w polowaniu zbiorowym zaproszonych przez siebie gości – myśliwych.
3.16. Zobowiązuje się Zarząd Koła do ścisłego przestrzegania zasad prawidłowości realizacji odstrzałów dzika w młodszych klasach wieku celem zachowania populacji dzika wchodzącego w wiek rozrodczy,
3.17. Przyjąć i realizować rozliczenie członków Koła z obowiązkowych przepracowanych godzin pracy wg. starego systemu,
3.18. Zobowiązuje się Zarząd Koła do ustanowienia w obw. 27 i 28 ostoi zwierzyny,
3.19. Zobowiązuje się Zarząd Koła do podejmowania decyzji w sprawie organizacji polowań komercyjnych na bażanty,
3.20. W sytuacjach nadzwyczajnych upoważnić Zarząd do podejmowania decyzji w sprawie polowań dewizowych,
3.21. Na zaproszenie koła zaprzyjaźnionego, w celu grupowego udziału w polowaniu zbiorowym, lista uczestników (przedstawicieli naszego Koła) musi zostać uzgodniona z Zarządem.
3.22. Podjęto uchwałę o przystąpieniu Koła do programu introdukcji zająca w łowisku,
3.23. Z dniem 1 stycznia danego roku zaprzestać polowań zbiorowych z udziałem psów,
3.24. Opracować program szkoleń psów myśliwskich,
3.25. Przywraca się obecność osoby duchownej na zakończeniu „Polowania Wigilijnego” i wspólnej wieczerzy w świetlicy koła,
3.26. WZ postanawia przeznaczyć dwa jelenie byki na odstrzał dewizowy,
3.27. WZ postanawia zorganizować jedno w sezonie polowanie dewizowe zbiorowe na jelenie łanie i cielaki, sarny kozy i koźlaki oraz dziki,
3.28. WZ postanawia wprowadzić introdukcję dzikiego królika,
3.29. WZ postanawia wystąpić z wnioskiem do władz powiatu Wschowa o uzyskanie funduszy na introdukcję zwierzyny ze środków unijnych,

 

4. WYDAWANIE ODSTRZAŁÓW

4.1. Warunkiem wydania pozwolenia na odstrzał indywidualny w nowym sezonie łowieckim jest obowiązkowe przystrzelanie broni,
4.2. WZ uchwala zasadę obowiązkowego przystrzeliwania broni w obecności minimum jednego kol. posiadającego uprawnienia instruktora strzeleckiego i będącego jednocześnie członkiem Komisji Strzeleckiej Koła,
4.3. Początkującym selekcjonerom winno się zezwalać na odstrzał samców zwierzyny płowej tylko w I klasie wieku,
4.4. WZ uchyla dotychczasową uchwałę limitującą wydawanie odstrzału na jelenia –byka dla kol. niemacierzystych w ostępie czasowym co 3 lata,
4.5. Wydawanie odstrzałów w ciągu jednego sezonu łowieckiego na samce zwierzyny płowej ogranicza się do 2 sztuk na jednego selekcjonera. W uzasadnionym przypadku, o wydaniu zezwolenia na kolejne sztuki dla jednego selekcjonera decyduje Zarząd Koła,
4.6. Zezwolenie na odstrzał indywidualny wydaje się na okres dwóch miesięcy z możliwością jednokrotnego przedłużenia na jeden miesiąc,
4.7. Zezwolenie wystawia Łowczy Koła w świetlicy w dniu zebrania ogólnego członków Koła. Przedłużenie w/w zezwoleń dokonuje się na następnym zebraniu członków w pierwszy piątek miesiąca o godz. 17 00,
4.8. Członek Koła otrzymuje zezwolenie na odstrzał indywidualny w jednym obwodzie, ewentualnie w dwóch obwodach jeżeli wyróżni się przekroczeniem o 20 % czasowej normy należycie i terminowo wykonanej pracy (na wniosek gospodarza obwodu). Jako normę czasową przyjęto w I, II, III i IV kwartale po 10 godzin. Łącznie 40 godzin,
4.9. Gospodarze obwodów oraz członkowie prowadzący sprawy odszkodowań łowieckich mogą otrzymać zezwolenie na odstrzał indywidualny w dwóch obwodach. To samo dotyczy członków Zarządu Koła,
4.10. Jako zasadę przyjmuje się wydawanie zezwoleń na odstrzał indywidualny w obwodzie przydzielonym do pracy i opieki łowiska,
4.11. Członkowie zalegający z opłatami na rzecz Koła, oraz niewywiązujący się z nałożonych zadań tracą prawo do odstrzałów indywidualnych na najbliższy kwartał,
4.12. Podstawą do wydania zezwolenia na odstrzał indywidualny dla członków niewymienionych w pkt. 4.8 i 4.10 stanowią:
 wykaz robót oraz dziennik obecności przedłożony Zarządowi przez gospodarzy obwodów,
 stan techniczny urządzeń łowieckich (paśników i ambon) powierzonych opiece myśliwemu
4.14. Członkowi PZŁ z poza naszego Koła może być wydane zezwolenie na odstrzał indywidualny, nie dłużej niż na 2 miesiące w sezonie łowieckim, jeżeli ubiegający się o zezwolenie wniósł pewną wartość na rzecz naszego Koła (wydane zezwolenie wymaga akceptacji Zarządu),
4.15. W przypadku znacznego obłożenia łowiska (mała ilość zwierzyny do odstrzału, a duża ilość uprawnionych) Zarząd Koła może skrócić czasokres ważności zezwolenia do 1 miesiąca,
4.16. W okresie przelotów ptactwa łownego, można odstąpić od ograniczeń i wydać zainteresowanym zezwolenia na odstrzał ptactwa w obwodach, w których to ptactwo występuje,
4.17. Wystawienie nowego zezwolenia może nastąpić wyłącznie po zdaniu poprzedniego tracącego ważność,
4.18. Tylko w wyjątkowych, usprawiedliwionych przypadkach, zezwolenie może być wydane w okresie między zebraniami członków Koła,
4.19. uchylono

5. STRZELECTWO

5.1. Powołuje się Komisję Strzelecką odpowiedzialną za organizację wszelkich zawodów i imprez strzeleckich,
5.2. Na mistrzostwa Okręgu w strzelaniach myśliwskich, wystawiać dwa 3 – osobowe zespoły. Koło pokrywa opłatę wpisową za udział w zawodach, oraz koszt zakupu amunicji śrutowej i kulowej,
5.3. Koło prowadzi co roku teoretyczne i praktyczne szkolenie strzeleckie. W budżecie Koła znajduje się stała pozycja „ Strzelectwo”,
5.4. Wszystkim kołom łowieckim dzierżawiącym obwody łowieckie w Nadleśnictwie Włoszakowice udostępnia się strzelnicę w Starych Drzewcach nieodpłatnie,
5.5. Zwiększa się kwotę pieniędzy przeznaczonych na rzecz zawodów strzeleckich w związku z wykonywaniem konkurencji strzeleckich w pełnym wieloboju o 2 tyś. PLN,
5.6. Ustala się kadencyjność członków Komisji Strzeleckiej na okres jak wybór Zarządu Koła,
5.7. Zobowiązuje się Komisję Strzelecką, do przeprowadzenia 4 szkoleń w sezonie letnim dla myśliwych naszego Koła na strzelnicy myśliwskiej, ze szczególnym uwzględnieniem strzelania do celów w ruchu,
5.8. Ustala się stały termin zawodów strzeleckich z K. Ł. „Jeleń” Brenno na ostatnią sobotę sierpnia danego roku,

 

6. PRZYJMOWANIE NOWYCH CZŁONKÓW DO KOŁA

6.1. Przyjęcie kandydata na staż do Koła przeprowadza Zarząd, po rozpatrzeniu podania i wysłuchaniu zainteresowanego,
6.2. Przyjęcie do koła na członka nie macierzystego dokonuje Zarząd Koła. Od decyzji odmownej przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Koła,
6.3. Stażystów po zaliczonym stażu kandydackim obligatoryjnie kierować na egzaminy dla nowo wstępujących bez zobowiązania przyjęcia ich na członków koła w danym roku,
6.4. Nowo wstępujący do naszego Koła, oraz członkowie PZŁ przyjmowani z innego Koła wpłacają do kasy Koła 1 200 PLN wpisowego, oraz zobowiązani są do przepracowania 40 godz. na rzecz Koła,
6.5. Każdy myśliwy nowo wstępujący, począwszy od 1998 r. ma obowiązek na koszt własny zakupić mundur galowy,

 

7. ŚWIETLICA

7.1. Zobowiązuje się Zarząd Koła do aktualizacji cen za wynajem świetlicy
7.2. Podczas wynajmu świetlicy Koła na uroczystości rodzinne członków naszego Koła, kierować się zasadą przy udzielaniu zniżki dotyczącej stopnia pokrewieństwa – myśliwy, jego żona, dzieci.
7.3. W sprawie remontu świetlicy, uchwalono scedowanie decyzji na Zarząd Koła,
7.4. Wykonać remont dachu na budynku magazynowym, polegającym na zdjęciu eternitu i przykrycie dachu materiałem ekologicznym. Przedłużyć część dachu w formie zadaszenia na przechowywanie urządzeń łowieckich. Zarząd Koła wystąpi o wsparcie finansowe do Starostwa Powiatowego we Wschowie,